Dự án: Khu công nghiệp Thành Thành Công


Tên dự án: Khu công nghiệp Thành Thành Công

Project Name: Thanh Thanh Cong Industrial Zone

Phạm vi công việc: Thi công đường nội bộ (C1, N5, D3, C3, D6 Đường tạm vào KKC, Đường vào trạm XLNT)- Khu Công nghiệp Thành Thành Công

 Scope of Work: C1, N5, D3, C3, D6 Road works & Infrastructure works

Chủ Đầu tư: Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công

Owner: Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company