Dự án: Nhà máy INTEL A9T9 ATM

Tên dự án: Nhà máy INTEL A9T9 ATM - Project Name: INTEL A9T9 ATM Factory

Phạm vi công việc: Thi công đường và hệ thống thoát nước - Scope of Work: Road works and drainage system

Chủ Đầu tư: Công ty  INTEL - SAMSUNG - Owner: INTEL - SAMSUNG  Company

Viết bình luận