LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG VÀO BẾN THỦY NỘI ĐỊA BỐN PHƯƠNG